Econometria delle Serie Storiche

with Bruno Sitzia, 1995, Translation into Italian of Time Series Analysis by James D. Hamilton, Monduzzi eds. [link]